SẠCH NẤM HỒNG THÁN THƯ – đặc trị nấm hồng

SẠCH NẤM HỒNG THÁN THƯ – đặc trị thán thư

MEKONGVIL 5SC – đặc trị nấm hồng

MEKONGVIL 5SC – đặc trị thán thư

CYFITOX 300EC – đặc trị sâu cuốn lá

CYFITOX 300EC – đặc trị sâu đục thân

CYFITOX 300EC – đặc trị rệp sáp

CYFITOX 300EC – đặc trị bọ trĩ

INTEREST 667.5WP – đặc trị thán thư

INTEREST 667.5WP – đặc trị sương mai

SUPER TANK 650WP – đặc trị phấn trắng

SUPER TANK 650WP – đặc trị nấm hồng

SUPER TANK 650WP – đặc trị lem lép hạt

SUPER TANK 650WP – đặc trị thán thư

HITOCO 30 – chống nứt trái, rụng trái

HITOCO 30 – hạn chế rụng bông

HITOCO 30 – tăng sức đề kháng 

HITOCO 30 – tăng tỷ lệ đậu trái

HITOCO 30 – chống rụng trái non

PHÂN BÓN VI LƯỢNG AV1-BOCAXI – chống nứt trái, rụng trái

PHÂN BÓN VI LƯỢNG AV1-BOCAXI – hạn chế rụng bông

PHÂN BÓN VI LƯỢNG AV1-BOCAXI – tăng sức đề kháng

PHÂN BÓN VI LƯỢNG AV1-BOCAXI – tăng tỷ lệ đậu trái

PHÂN BÓN VI LƯỢNG AV1-BOCAXI – chống rụng trái non

AGRI-FOS 480 – đặc trị nứt cây, xì mủ

AGRI-FOS 480 – đặc trị lỡ cổ rễ, khô cành

AGRI-FOS 480 – đặc trị thối trái

TISABE 550SC – đặc trị sương mai

TISABE 550SC – đặc trị phấn trắng

TISABE 550SC – đặc trị thán thư

ACTATAC 300EC – ĐẶC TRỊ SÂU VẼ BÙA

ACTATAC 300EC – ĐẶC TRỊ BỌ TRĨ

ACTATAC 300EC – ĐẶC TRỊ RỆP SÁP

ACTATAC 300EC – ĐẶC TRỊ RẦY CHỔNG CÁNH

SINEVAGOLD 500WP – ĐẶC TRỊ TRỨNG VÀ RẦY XANH

SINEVAGOLD 500WP – ĐẶC TRỊ BỌ TRĨ

SINEVAGOLD 500WP – ĐẶC TRỊ RỆP SÁP

SINEVAGOLD 500WP – ĐẶC TRỊ BỌ NHẢY

CYRUX 25EC 1 LÍT– DIỆT TRỪ SÂU GÂY HẠI NHƯ CẮN PHÁ

CYRUX 25EC 1 LÍT– DIỆT TRỪ SÂU GÂY HẠI NHƯ CHÍCH HÚT

CYRUX 25EC 1 LÍT– DIỆT TRỪ SÂU GÂY HẠI NHƯ ĐỤC QUẢ

CYRUX 25EC 1 LÍT– DIỆT TRỪ SÂU GÂY HẠI NHƯ ĐỤC HOA

HITOCO 30 CAL-BO-ZN NANO – CHỐNG NỨT TRÁI, RỤNG TRÁI

HITOCO 30 CAL-BO-ZN NANO – HẠN CHẾ RỤNG BÔNG

HITOCO 30 CAL-BO-ZN NANO – TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG

HITOCO 30 CAL-BO-ZN NANO – TĂNG TỶ LỆ ĐẬU TRÁI CAO

HITOCO 30 CAL-BO-ZN NANO – CHỐNG RỤNG TRÁI NON

SIÊU PHỤC HỒI – MẬP ĐỌT VÀ XANH LÁ

SIÊU PHỤC HỒI – BUNG ĐỌT ĐỒNG LOẠT

SIÊU PHỤC HỒI – PHỤC HỒI CÂY TRỒNG TỐT

NUTRI TUFT 3-3-3 – MẬP ĐỌT VÀ XANH LÁ

NUTRI TUFT 3-3-3 – BUNG ĐỌT ĐỒNG LOẠT

NUTRI TUFT 3-3-3 –  PHỤC HỒI CÂY TRỒNG TỐT

SUPER KHUẨN 200 GRAM – ĐẶC TRỊ THỐI TRÁI

SUPER KHUẨN 200 GRAM – ĐẶC TRỊ THỐI NHŨN

SUPER KHUẨN 200 GRAM – ĐẶC TRỊ KHÔ ĐẦU CUỐN

SUPER KHUẨN 200 GRAM – ĐẶC TRỊ THÁN THƯ, LOÉT, SẸO

STONEGOLD 22WP – ĐẶC TRỊ THỐI TRÁI

STONEGOLD 22WP – ĐẶC TRỊ THỐI NHŨN

STONEGOLD 22WP – ĐẶC TRỊ KHÔ ĐẦU CUỐN

STONEGOLD 22WP – ĐẶC TRỊ THÁN THƯ, LOÉT, SẸO

KHUẨN VƯƠNG 500GR – ĐẶC TRỊ THỐI NHŨN

KHUẨN VƯƠNG 500GR – ĐẶC TRỊ ĐỐM LÁ

KHUẨN VƯƠNG 500GR – ĐẶC TRỊ RỈ SẮT

KHUẨN VƯƠNG 500GR – ĐẶC TRỊ PHẤN TRẮNG

PROBICOL200WP – ĐẶC TRỊ ĐỐM LÁ

PROBICOL200WP – ĐẶC TRỊ THỐI NHŨN

PROBICOL200WP – ĐẶC TRỊ RỈ SẮT

PROBICOL200WP – ĐẶC TRỊ PHẤN TRẮNG